XMASwu

简介: 国籍:中国生日:职业:说唱歌手XMASwu简介#判你无期徒刑,在我的音乐里执行#This is XMASwu from your guys‘ heart.合作交流:jasonwuao 更多>

国籍:中国

生日:1999年11月12日

职业:说唱歌手

XMASwu简介

#判你无期徒刑,在我的音乐里执行#

This is XMASwu from your guys‘ heart.

合作交流:jasonwuao

猜你喜欢

最新歌手